Deklaracja dostępności Strona informacyjna MOSiR Sędziszów Małopolskim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona informacyjna MOSiR Sędziszów Małopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Frysztak.
 • E-mail: mosirsedziszow@gmail.com
 • Telefon: 600876399

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MOSiR, ul. Sportowa 32, 39-120 Sędziszów Małopolski
 • Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Sportowa 32
 • E-mail: mosirsedziszow@gmail.com
 • Telefon: 664002324

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MOSiR oraz siłownia przy ul. Sportowej 32, 39-120 Sędziszów Małopolski

Dom Sportu przy ul. Kawęczyn 267, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budynek gospodarczy przy ul. Ziołowej 55A, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budynek szatniowo – sanitarny w Zagorzycach 7C, 39-126 Zagorzyce

Budynek szatniowo – sanitarny Klęczany 292 D, 39-127 Będziemyśl

Budynek szatniowo – sanitarny Będziemyśl 130 A, 39-127 Będziemyśl

Budynek szatniowo -sanitarny ul. Pólnocna 7, 39-120 Sędziszów Małopolski,

Orlik Osiedle Młodych, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budynek szatniowo -sanitarny Krzywa 124 D, 39-120 Sędziszów Małopolski.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynek MOSiR oraz siłownia przy ul. Sportowej 32, 39-120 Sędziszów Małopolski – brak udogodnień

Dom Sportu przy ul. Kawęczyn 267, 39-120 Sędziszów Małopolski – brak udogodnień

Budynek gospodarczy przy ul. Ziołowej 55A, 39-120 Sędziszów Małopolski – brak udogodnień

Budynek szatniowo – sanitarny w Zagorzycach 7C, 39-126 Zagorzyce – brak udogodnień,

Budynek szatniowo – sanitarny Klęczany 292 D, 39-127 Będziemyśl – brak udogodnień

Budynek szatniowo – sanitarny Będziemyśl 130 A, 39-127 Będziemyśl – brak udogodnień

Budynek szatniowo -sanitarny ul. Pólnocna 7, 39-120 Sędziszów Małopolski – brak udogodnień

Orlik Osiedle Młodych, 39-120 Sędziszów Małopolski – udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami

Budynek szatniowo -sanitarny Krzywa 124 D, 39-120 Sędziszów Małopolski.- brak udogodnień

 

Inne informacje i oświadczenia

Planuje się wprowadzenie odpowiednich udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami w siedzibie Miejskiejgo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Sportowej 32.